Bolagsstyrning

Styrningen av Empire sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt Empires bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktionen.

Årsstämman valde i Maj 2016 som styrelse Ian Wachtmeister (ordf.) Thomas Petrén och Stefan Thelin till ny styrelse. Ulf Bork (Vd) avgick på egen begäran ur styrelsen.

Styrelsens arbetsordning följer aktiebolagslagen vad gäller arbetsfördelning och rapportering liksom styrelsens sammankomster.

Inom styrelsen finns dels ersättningskommitté (Ordf. och Petrén), dels finanskommitté (hela styrelsen) och dels revisionskommitté (genom att revisorn deltar vid det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén).