Bolagsstämma

Empires högsta beslutande organ är årsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom ett med fullmakt utrustat ombud. På årsstämman väljs bolagets styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor(er). Till årsstämmans uppgift hör också att fastställa bolagets resultat och balansräkningar, att besluta om disposition av resultatet, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd, att besluta om arvode åt styrelse och revisor samt att godkänna principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Extra bolagsstämma 2017
Empire AB:s extra bolagsstämma hålls den 24 februari.
Dokument för nedladdning:
Protokoll extra bolagsstämma 2017
Kallelse till extrabolagsstämma Empire AB
Fullmakt till extra bolagsstämma
Power of attorney EGM Empire AB
Q & A omvänt förvärv
Styrelsens redogörelse
Årsredovisning Empire 2015 inkl. revisionsberättelse
Revisorns yttrande enligt 13-6 20-12
Revisorns yttrande enligt 13-8
Revisorns yttrande enligt 20-8
Revisorns yttrande enligt 20 – 14


Årsstämma 2016
Empire AB:s årsstämma för räkenskapsåret 2015 hålls den 27 maj 2016.

Dokument för nedladdning:
Anmälan till ordinarie bolagsstämma i Empire AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Empire AB


Årsstämma 2015
Empire AB:s årsstämma för räkenskapsåret 2014 hölls den 12 juni 2015.

Dokument för nedladdning:
Kallelse till årsstämma i Empire AB
Årsredovisning 2014
Kommuniké från årsstämma 2015


Årsstämma 2014
Empire AB:s årsstämma för räkenskapsåret 2013 hölls den 29 april 2014.

Dokument för nedladdning:
Kallelse till årsstämma i Empire AB
Årsredovisning 2013
Kommuniké från årsstämma 2014


Extra bolagstämma 2013
Empire AB:s extra bolagsstämma hölls den 14:e oktober 2013.

Dokument för nedladdning:
Protokoll extra bolagsstämma 14 okt 2013 Empire
Kallelse till extra bolagsstämma i Empire AB
Fullmaktsformulär
Dagordning extra bolagsstämma 14 oktober 2013
Styrelsens förslag om aktieemission
Empire styrelseredogörelse
Revisorns yttrande enl. 13kap.§6 – Empire AB
Delårsrapport Q1 2012
Delårsrapport Q2 2012
Empire förvärvar 49 % av Finlänska Semac OY


Årsstämma 2013
Empire AB:s årsstämma för räkenskapsåret 2012 hölls den 23 april 2013.

Dokument för nedladdning:
Kallelse till årsstämma i Empire AB
Årsredovisning 2012
Kommuniké från årsstämma 2013
Revisionsberättelse inför årsstämma 2013
Revisorns yttrande enl. 13kap.§6 – Empire AB


Årsstämma 2012

Empire AB:s årsstämma för räkenskapsåret 2011 hölls den 17 april 2012.

Dokument för nedladdning:
VD- presentation från årsstämma 2012
Protokoll årsstämma 2012
Årsredovisning 2011
Revisionsberättelse inför årsstämma 2012
Styrelsens för Empire AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2012 enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 2005551), avseende föreslagen vinstutdelning
Kallelse årsstämma 2012
Kommuniké från årsstämma 2012


Årsstämma 2011

Empire AB:s årsstämma för räkenskapsåret 2010 hölls den 11 april 2011.

Dokument för nerladdning:
Kallelse årsstämma 2011
Kommuniké från årsstämma 2011
Protokoll årsstämma 2011