Bolagsordning Empire antagen 20150612

§ 1 Bolagets firma är Empire Aktiebolag.
Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom direkt eller genom dotterbolag, bedriva kapitalförvaltning, bedriva handel med och tillverkning av produkter företrädesvis för och inom livsmedelsbranschen och verkstads- och byggnadsindustrin, bedriva för-säljning av maskiner för att kolsyra vatten samt gas och läskkoncentrat, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall uppgå till lägst 45 000 000 och högst 180 000 000. Aktierna får utges i två serier, betecknade serie A och serie B.
Aktierna av serie A kan utges till ett högsta antal av 7 500 000 och aktierna av serie B kan utges till ett högsta antal av 180 000 000. A-aktie berättigar till 10 röster och B-aktie till 1 röst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant¬emission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjlig¬heten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B i nedan angivna ordning. Ägare till aktie av serie A skall äga rätt – men ej skyldighet – att påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas samt, om konvertering inte avser vederbörandes hela inne¬hav av A-aktier, vilka av dessa konverteringen avser. Vidare skall lämnas de övriga uppgifter och fullmakter som styrelsen kan begära. Styrelsen är skyldig att inom sextio (60) dagar från det att framställan enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av aktier av serie A till serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas till registrering och är verkställd när registreringen har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.
§ 7 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall i stället annonsering om att kallelse skett ske i Dagens Nyheter.
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställ-ning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare ska ha rätt att vid bolagsstämman medföra högst två biträden, förutsatt att detta har anmälts i förväg enligt föregående stycke.
§ 9 Följande ärenden skall förekomma vid årsstämma:
1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. beslut skall fattas
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i moderbolag koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisor,
10. val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisor(er),
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.
§ 11 På bolagsstämman må envar aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma den 12 juni 2015